Ostatné info
NEPREHLIADNITE!
Otváracie hodiny:
Pondelok: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Utorok: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Streda: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Štvrtok: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
Piatok: 8:00-12:00 - 13:00-16:00
V inej dobe po telefonickom dohovore

Najväčšia galéria betónové oplotnie od firmy LUKABETON

Betónové ploty LUKABETON

Lukamont

Porovnajte naše výrobky!
POROVNAJTE NÁS::S KONKURENCIOU

 

 

CENNÍK:

 Betónové ploty a vodomerné šachty

 

 

Protokoly zo skúšok a vyhlásenia o zhode spoločnosti LUKABETON

Všetky naše produkty boli testované v Technickom skúšobnom ústave stavebnom, ktorý nám vystavil protokoly zo skúšok. Následne nato sme vydali Vyhlásenia o zhode.

Čo je to Vyhlásenie o zhode ?

Vyhlásenie zhody je písomné uistenie výrobcu alebo dovozcu o tom, že výrobok spĺňa požiadavky technických predpisov platných v SR a že bol dodržaný stanovený postup pri preukazovaní zhody. Smernica Rady č. 89/106/EHS o stavebných výrobkoch a analogicky aj zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch definujú metódy a systémy uplatňované pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami

Nepovinná certifikácia:

Nepovinná certifikácia nadobúda zvlášť v tejto dobe pomerne vysokú vážnosť.  Jej význam oceňujú najmä spotrebitelia pri posudzovaní kvality výrobkov zo svojich hľadísk, a ktorá výrobcom poskytuje zvýšenú dôveru zákazníkov v ich výrobky a odlíšenie výrobku od výrobkov konkurencie. Je to tak preto, že na rozdiel od preukazovania, resp. posudzovania zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. resp. zákona č. 264/1999 Z. z. v tzv. regulovanej oblasti, kde sú predmetom (povinnej) certifikácie len niektoré výrobky a len tie vlastnosti výrobkov, ktoré súvisia so základnými požiadavkami na stavby, resp. s bezpečnosťou stroja, sa nepovinným certifikátom potvrdzuje zhoda výrobku s celou normou (t.j. napr. nielen s prílohou ZA harmonizovanej normy), alebo zhoda kvalitatívnych vlastností výrobku so špecifikáciou výrobcu.

Porovnajte si iných výrobcov a zistite, kto vyrába naozaj kvalitne a ktorý plot vám vydrží naozaj dlho.

Pozor na plagiátorov !!!

Nakoľko naša "konkurencia" kopírovala naše vyhlásenie o zhode, museli sme ho z webovej stránky odstrániť, samozrejme je nadaľej k nahliadnutiu na prevádzke firmy LUKABETON s.r.o.
 • ES Vyhlásenie o zhode : prvky pre ploty
  dosky (dĺžka : 2500mm), stĺpiky (výška : 2600,2800,3000mm)
 • Protokol o skúške č.: 60040134-3
  nasiakavosť betónu
 • Protokol o skúške č.: 60-08-1584
  objenová hmotnosť, pevnosť v tlaku zatvrdnutého betónu
 • ProArch Banská Bystrica (3-6.5.2011)
  Spoločnosť LUKAKBETON ® získala ocenenie na tejto prestýžnej výstave.
 • Protokol o skúške a vyhodnotenie výsledkov skúšky č.:60040134-2
  skúška rozmerov, tvaru, vzhľadu, krytia výstuže a únosnosti prvkov na na ploty
 • Protokol o skúške č.: 60-10-0881
  rozmerová presnosť, hrúbka krycej vrstvy, úprava povrchu
 • Protokol o skúške č.: 60-10-0241
  rozmerová presnosť, hrúbka krycej vrstvy, úprava povrchu
 • Protokol o skúške č.: 60-04-0132-3
  objenová hmotnosť, pevnosť v tlaku zatvrdnutého betónu
 • Protokol o skúške č.: 60-08-1354
  rozmerová presnosť, únosnosť (stĺpiky)
 • Osvedčenie o zápise úžitkového vzoru
  pre vodomernú šachtu
 • Osvedčenie o zápise ochrannej známky LUKABETON®
  pre našu ochrannú známku


Zabudovať do stavby kvalitný, trvanlivý a bezpečný výrobok je záujmom každého investora resp. stavebníka. A pritom je jedno či sa jedná o stavbu za desiatky miliónov eur alebo o stavbu rodinného domu. Aby sa takýto stav dal dosiahnuť, je nutné tak, ako aj iné sféry života, regulovať legislatívnymi pravidlami výstavbu stavebných objektov, ale aj výrobu stavebných výrobkov. Okrem investora resp. stavebníka si požiadavky na stavby a stavebné výrobky definuje aj členský štát EÚ a to formou predpisov - zákonov, vyhlášok a noriem.
Kvalitu (stavby, diela, výrobku) možno definovať ako celkový súhrn vlastností a znakov produktu, ktoré vyjadrujú jeho schopnosť uspokojovať vopred stanovené požiadavky odberateľa.

Odberateľ očakáva predovšetkým:
 • vysokú spoľahlivosť
 • dostatočnú životnosť
 • nízke nároky na prevádzku
 • nízke nároky na údržbu

Podľa zákona č. 50/1976 Z. z. (stavebný zákon) možno na uskutočnenie stavby navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Osobitný predpis, ktorý má vo vzťahu k tomuto ustanoveniu stavebného zákona postavenie špeciálneho zákona, je zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, zákon stanovuje postupy, ktorými sa preukazuje vhodnosť daného stavebného výrobku pre zabudovanie do stavby podľa stanoveného účelu použitia.
Podmienky na voľný pohyb stavebných výrobkov na trhu Európskeho hospodárskeho priestoru stanovuje smernica Rady č. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zbližovaní právnych predpisov a administratívnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov. Smernicou sa vytvoril rámec na vydávanie harmonizovaných technických špecifikácií stavebných výrobkov. Relevantné články smernice 89/106/EHS sa do slovenského právneho systému prevzali zákonom č. 90/1998 Z. z. a následnými novelami zákona v rokoch 2000, 2004, 2007 a 2009. Zákon od roku 2004 hovorí o národnom aj európskom systéme preukazovania zhody. Preukázaná zhoda s národnými technickými špecifikáciami umožňuje označiť výrobok značkou zhody CSk, ktorá platí len na území Slovenskej republiky. Keď sa národná technická špecifikácia nahradí harmonizovanou normou výrobok sa označuje CE. Označenie CE sa odlišuje od označení podľa iných smerníc sprievodnými údajmi pripojenými k vlastnej značke CE. Prevažná časť uvádzaných údajov sa týka vlastností výrobku a deklarovaných parametrov podľa zistení z počiatočných skúšok typu. Označenie CE má byť jediným povinným označením stavebného výrobku, ktorým výrobca deklaruje, že výrobok spĺňa požiadavky aj iných smerníc. Štítok (etiketa) s označením CE má byť podľa možnosti na výrobku alebo na jeho obale a vo výnimočných prípadoch v sprievodnej dokumentácii dodávanej s výrobkom.
Podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody sú prefabrikované prvky z betónu na ploty zaradené do skupiny výrobkov č. 4803. Na preukazovanie zhody sa vzťahuje harmonizovaná európska norma EN 12839.Táto norma zahŕňa betónové prvky ako sú stĺpy, panely plné alebo s otvormi, dosky a soklové panely. Podľa prílohy ZA tejto normy sa preukazujú nasledovné vlastnosti: únosnosť a trvanlivosť únosnosti proti korózii a striedavému zmrazovaniu a rozmrazovaniu.

 • zmysle prílohy „C" EN 12839 je výrobca prvkov na ploty vykonávať kontrolu kvality hotových výrobkov nasledovne:
 • rozmerová presnosť, charakteristiky povrchu: 1 prvok z 1000 prvkov každého druhu prvku
 • pevnosť za ohybu: 2 prvky z 5000 prvkov každého druhu prvku
 • absorpcia vody (nasiakavosť): 1 prvok z 5000 ton
 • hrúbka betónu krycej vrstvy: 2 prvky z 5000 prvkov každého druhu prvku
 • zmysle prílohy „D" EN 12839 je možné vykonávať preberacie skúšky zásielky prvkov na ploty pri dodaní. Počet prvkov požadovaných pre vykonanie preberacích skúšok je stanovený nasledovne:
 • rozmerová presnosť, charakteristiky povrchu: 3 prvky
 • pevnosť za ohybu: 3 prvky
 • absorpcia vody (nasiakavosť): 1 prvok
 • hrúbka betónu krycej vrstvy: 3 prvky

Zástupcovia výrobcu aj odberateľa musia mať možnosť zúčastniť sa pri odbere vzoriek. Kontroly a preberacie skúšky sa vykonávajú v laboratóriách alebo na miestach dohodnutých zúčastnenými stranami. Obidve strany majú právo byť prítomní pri vykonávaní skúšok alebo na skúšky vyslať svojich zástupcov.